S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

 Exkluzivní jídelní stoly

 

Panosa

Sonic

Noxen

 


» Reklamační řád
Reklamační řád

Reklamační řád

Tento Reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a služeb zakoupených spotřebitelem prostřednictvím on-line obchodu Nábytkománie.cz od naší společnosti:

AV STAGE s.r.o.,Budilova 2438/7, 18000 Praha 8 

IČ: 29375711

DIČ: CZ29375711                                      

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném  C 76711 vedená u Krajského soudu v Brně

adresa pro doručování (provozovna): AV STAGE s.r.o., třída 3. května 910, 763 02 Zlín - Malenovice

telefonní číslo: +420 607 400 005

kontaktní e-mail: nabytkomanie@email.cz

 I.     REKLAMACE ZBOŽÍ:

 1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

1.1     Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali, a že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

 • má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů;
 • se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;
 • odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a
 • nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

Dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době. Nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele neposkytujeme žádnou záruku za jakost.

1.2     Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek.

1.3     Pokud se vada zboží projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí

 

 1. Jaká je záruční doba?

2.1     U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba.

2.2     V případě, že vám bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

 

 1. Jaká práva z vadného plnění máte?

3.1     Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117, a také § 2165 až 2174.

3.2     V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám náleží zejména následující práva:

a,     Doplnění toho, co chybí

Pokud vám dodáme zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo vám dodáme nekompletní zboží, máte právo na doplnění toho, co chybí.

b,     Sleva z kupní ceny

Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době, můžete požadovat vždy přiměřenou slevu z kupní ceny.

c,      Výměna zboží nebo vadné součásti zboží

Výměnu zboží nebo vadné součásti zboží můžete požadovat vždy, pokud to není neúměrné k povaze vady (tj. zejména v případě, kdy není možná bezprostřední oprava věci) a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy.

Právo na výměnu zboží vám nenáleží v případě, že je vadná pouze část (součást) zboží. Pokud v průběhu reklamačního řízení dojdeme k závěru, že je vadná pouze součást zboží, vyměníme vám tuto součást.

Požadovat výměnu zboží nemůžete u zboží prodávaného za nižší cenu. Namísto toho můžete požadovat slevu z kupní ceny.

d,     Oprava věci

Pokud je možné zboží opravit, náleží vám právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že nejsme schopni zboží opravit, budeme vás neprodleně informovat a můžete zvolit jiný zde uvedený způsob vyřízení reklamace.

e,     Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy)

Vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že:

 • dodání vadné nebo nekompletní věci z naší strany zakládá podstatné porušení smlouvy; nebo
 • nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo
 • zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách); nebo
 • se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo
 • nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjednáme nápravu do 30 dnů od uplatnění reklamace.

3.3     Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že vrátíte věc v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. Výjimkou jsou případy, kdy:

a,     došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

b,     jste použili věc ještě před objevením vady;

c,     jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím, zejména užíváním zboží v rozporu s přiloženým návodem; nebo

d,     jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.

 

 1. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

4.1     Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před převzetím věci věděli;
 • jste vadu sami způsobili, zejména tím, že jste zboží užívali v rozporu s přiloženým návodem; nebo
 • uplynula záruční doba.

4.2     Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci (zejména zboží, které ze své povahy nemůže vydržet po celou dobu trvání záruční doby).

 

 1. Jak postupovat při reklamaci?

5.1     Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

5.2     Reklamace přijímáme v kterékoli naší provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, a v našem sídle. Pro co nejrychlejší    vyřízení reklamace doporučujeme využít naši provozovnu.

5.3     Doporučený postup při reklamaci:

 • po převzetí věci jste povinni bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout za účelem zjištění vady zboží. V případě zjištění vady zboží nám oznamte tuto vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy jste měli možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit;
 • v případě zboží, které je nutné do finální podoby složit, jste povinni prohlédnout jednotlivé části zboží před přistoupením k montáži. V případě zjištění vady části zboží nepřistupujte k montáži zboží a vadu zboží nám oznamte bez zbytečného odkladu;
 • pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně;
 • zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o doplnění toho, co chybí, slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo jeho vadné součásti, opravu věci, vrácení peněz, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;
 • reklamované zboží nám doručte spolu s uplatněním reklamace nebo následně (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na adresu sídla nebo provozovny, přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
 • reklamované čalouněné zboží můžeme po vzájemné dohodě vyzvednout v místě dodání zboží ve vzájemné dohodnutém termínu;
 • pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

5.4     Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není možná), budeme vás neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem.

 

 1. REKLAMACE SLUŽEB:
 1. Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?

1.1     Odpovídáme za to, že poskytnuté služby (dále jen „služby“) při jejich provedení jsou provedeny bezvadně a že jsou poskytnuty ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služby:

 • odpovídají jejich popisu na webovém rozhraní nebo v komunikaci mezi poskytovatelem a odběratelem vztahující se ke smlouvě;
 • jsou poskytnuty v dohodnutém termínu;
 • jsou poskytnuty s náležitou odborností a péčí;
 • jsou v souladu s požadavky právních předpisů.

 

 1. Dokdy lze uplatnit práva z vadného plnění týkající se služeb?

2.1     Služby je možné reklamovat v průběhu jejich provádění. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služeb reklamovat do šesti měsíců od jejich provedení.

 

 1. Jaká práva z vadného plnění máte?

3.1     V případě, že Vám služba byla poskytnuta vadně, máte zejména právo na:

 

 

 

Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

                                                                                                                

 1. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

4.1     Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před poskytnutím služby věděli;
 • jste vadu sami způsobili, zejména poskytnutím nesprávných nebo neúplných vstupních informací.

 

 1. Jak postupovat při reklamaci?

5.1     Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. 

5.2     Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu poskytování služby, dále v kterékoli naší provozovně, v našem sídle, a dále vždy e‑mailem či písemně. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu služeb spatřujete. Urychlí to postup reklamace.

 

III. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO REKLAMACI ZBOŽÍ A SLUŽEB

 1. Jak reklamaci vyřídíme?

1.1     Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci nebo za vady poskytnuté služby.

1.2     O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě

1.3     Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Dále (po vyřízení reklamace) vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace

1.4     V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží nebo služeb. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

MGZlNT